top of page

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee liikkeen TP Art & Nails (jäljempänä Liike) asiakkaiden sekä verkkopalvelujen käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan:

 • rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö ja yhteystiedot

 • rekisterin tietosisältö

 • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet

 • tietojen säilytysaika

 • rekisteröidyn oikeudet

 • tietojen luovutukset

 • tietojen siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle

 • rekisterin suojauksen periaatteet

 • muutokset tietosuojalausekkeeseen

    

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

TP Art & Nails, y-tunnus: 2924351-6

Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti.

 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Puhelinnumero: 0445950289

Yhteyshenkilö: Tiia Puputti

Sähköpostiosoite: tpartnails@gmail.com

Osoite: Maariankatu 1, 20100 Turku

 

3. REKISTERIN NIMI

TP Art & Nails studion asiakas-, sidosryhmä ja markkinointirekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja liiketoiminnan harjoittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen sekä palvelujemme markkinointiin.

Rekisterinpitäjä voi olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja kirjanpito- tai muuta pakottavan lainsäädännön noudattamiseksi. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

TP Art & Nails edustajat käyttävät yhdessä henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen Booksalon-palvelua, joka on Booksalon Oy:n tuottama ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä (lisätietoja: www.booksalon.fi).

Booksalonin tietosuojaseloste: https://pro.booksalon.fi/tietosuojaseloste

Asiakas hyväksyy saman tietosuojaselosteen ajanvarauksen yhteydessä tai rekisteröityessä palveluun, samoin myös palveluntarjoaja.

 

5. REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään nettiajanvarauslomakkeen tai muun ajanvarauksen (esim. puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot:

 • Nimi

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet

 • Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

 • Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

 

Lisäksi Liike voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:

 • Osoite

 • Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita

 • Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna ajanvarauksena

 • Kenen työntekijän kanta-asiakas kyseinen asiakas on

 • Laskutustiedot

 • Asiakkaalle myönnetyt alennukset

 • Uutiskirjeiden ja muiden uutiskirjeisiin rinnastettavien sähköpostien kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot 

 • Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi

 • Edellä mainittujen lisäksi asiakkaasta jää Liikkeelle tietoon ajankohta ajanvarauksesta sekä asiakkaan tunniste.

 

 

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Asiakasrekisteriimme välittyy myös automaattisesti asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas tekee TP Art & Nails studiolle ajanvarauksen Booksalon-palvelun kautta.

Edellä sanotun lisäksi TP Art & Nails voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. TP Art & Nails varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää selaimensa asetuksista.

 

 

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille, mikäli Liikkeessä työskentelevä rekisterinpitäjä siirtyy harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen liikkeen alaisuuteen. Tässä tilanteessa siirtyvälle rekisterinpitäjälle voidaan luovuttaa kopio asiakasrekisteristä, jotta rekisterinpitäjä pystyisi myös jatkossa palvelemaan kanta-asiakkaitaan asianmukaisesti. Siirron yhteydessä varmistetaan, että siirronsaaja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä ja että tietoturva on asiallisella tasolla.

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Booksalon-palvelussa. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Booksalon-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

 

 

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asiaankuuluvasti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Ainoastaan TP Art & Nails studion työntekijöillä sekä sen puitteissa toimivilla yrittäjillä ja heidän työntekijöillään on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Lisäksi Booksalon Oy:n työntekijöille ja Booksalon-palvelun muille tietojenkäsittelijöille voi syntyä peruste käsitellä manuaalisesti rekisterin henkilötietoja, jotta Booksalon-palvelu voidaan tarjota Liikkeelle ja sen asiakkaille asianmukaisella tavalla. Booksalon Oy:n työntekijät ja Booksalon-palvelun muut tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

 

Huomioon on otettava, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme asiasta soveltuvien lakien mukaisesti asiakkaalle ja viranomaisille.

 

9. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi.

Liike voi olla velvoitettu säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja kirjanpito- tai muun pakottavan lainsäädännön noudattamiseksi myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakkaan pyynnöstä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Tiedot, joiden käsittely perustuu kirjanpitolakiin tai muuhun Liikettä velvoittavaan pakottavaan lainsäädäntöön, voidaan kuitenkin poistaa vasta, kun kyseessä olevan lain mukainen säilytysaika on kulunut.

 

Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen

Asiakas voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tietojen käsittelyä voidaan myös rajoittaa siksi ajaksi, kun Liike arvioi perusteita tietojen käsittelyn vastustamiselle. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Liike voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Asiakkaalla on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tpartnails@gmail.com.

 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Asiakkaalla on oikeus saada henkilötietonsa jäsennetyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa ja siirtää nämä tiedot itse kolmannelle osapuolelle.

 

Valitusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti.

 

Oikeuksien käyttäminen

Edellä mainittuja oikeuksia asiakas voi käyttää lähettämällä kirjeen tai sähköpostiviestin yllä mainittuun osoitteisiin. Pyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot: nimi, osoite. Liike pyytää tarvittaessa lisätietoja asiakkaan henkilöllisyyden varmistamiseksi.

 

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

TP Art & Nails pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Viimeisin versio tietosuojaselosteesta on aina verkkosivuilla https://www.tpartnails.fi

bottom of page